DisclaimerNAOS,

SAS met een maatschappelijk kapitaal van € 43.474.650 en
Hoofdzetel in 355 rue Pierre-Simon Laplace – 13290 Aix-en-Provence – FRANKRIJK
Geregistreerd bij de RCS van Aix-en-Provence onder het nummer 535 236 418
Tel.: +33 (0)4.42.16.30.60

Website Managing Director : Anthony Lallier

Website gehost door:
NOVIUS,
SA met een maatschappelijk kapitaal van 102.750 €
Immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 443 207 154
Hoofdzetel: 55 avenue Galline – 69100 Villeurbanne – France

Website ontworpen en ontwikkeld door: Agence NOVIUS


Privacy / Copyright
 

 • De merken en logo's op deze website zijn handelsmerken geregistreerd door de firma NAOS
  of geassocieerde derde partijen. Voor deze merken en logo's wordt geen licentie noch gebruiksrecht verleend en bijgevolg kunnen ze niet worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming vanwege de eigenaar.
 • Reproductie van documenten die op deze website worden gepubliceerd is alleen toegestaan voor informatief en privaat gebruik. Elke andere vorm van reproductie, met name voor commerciële doeleinden, is uitdrukkelijk verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming vanwege de firma NAOS.
 • De firma NAOS behoudt zich het recht voor om de nodige juridische stappen te ondernemen bij elke inbreuk van haar intellectuele eigendomsrechten, met inbegrip van strafrechtelijke vervolging.

Aansprakelijkheid

 • Alle informatie op deze website is louter informatief bedoeld. Deze informatie houdt geen enkele expliciete noch impliciete garantie in. De firma NAOS is niet aansprakelijk voor eventuele schade die het gevolg is van het bezoeken of gebruiken van de website, met inbegrip van schade aan computers of andere apparatuur door virussen.
   
 • De firma NAOS is evenmin aansprakelijk voor onnauwkeurigheden, fouten of vergetelheden die deze website mogelijk bevat. De foto's van NAOS-producten op deze website zijn niet bindend. De nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of volledigheid van de informatie op deze website is niet gegarandeerd. Alleen de gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik van deze informatie.
   
 • De firma NAOS is niet aansprakelijk voor directe noch indirecte schade ongeacht de oorzaak, origine, aard of gevolgen die mogelijk het gevolg is van het bezoek aan de website of de onmogelijkheid om de website te bezoeken, of het gebruik van de website en/of credibiliteit van de informatie die hiervan rechtstreeks of onrechtstreeks wordt verkregen.
 • The user agrees not to transmit any information via this site that could give rise to civil or criminal liability and therefore agrees not to divulge illegal iDe gebruiker verbindt er zich toe via deze website geen informatie te verspreiden die burgerlijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid inhoudt en dus geen illegale, staatsgevaarlijke noch godslasterlijke informatie via deze website te verspreiden.
   
 • De firma NAOS heeft geen controle over externe websites die door hyperlinks zijn gekoppeld aan deze website en is bijgevolg niet aansprakelijk voor de inhoud ervan. Deze links naar andere websites impliceren in geen geval een goedkeuring door noch een verband met de firma NAOS en deze websites waarvoor de eigen gebruiksvoorwaarden en privacyregels gelden. Bovendien mag geen enkele natuurlijke noch rechtspersoon een link naar de website aanmaken zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming vanwege de firma NAOS.
   

Gegevensbescherming

 • Conform de bepalingen van de Franse gegevensbeschermingswet nr. 78-17 van 6 januari 1978 en nr. 2004-801 van 6 augustus 2004 hebben alle gebruikers die hun contactinfo of andere persoonlijke gegevens achterlaten op deze website het recht om deze gegevens op te vragen, te verbeteren, aan te vullen of te wissen door hiervoor een verzoek te sturen naar het volgende adres:
  NAOS, Service Communication, 355, rue Pierre-Simon Laplace, 13290 AIX-EN-PROVENCE of per e-mail naar communication@naos.com
  De firma NAOS behoudt zich het recht voor om op eigen initiatief en voor welke reden ook de toegang tot de website volledig of gedeeltelijk te wijzigen, te annuleren, op te schorten of te ontzeggen, met name de inhoud, features of tijdstippen en dit zonder voorafgaande kennisgeving en zonder dat NAOS aansprakelijk kan worden gesteld voor eventuele gevolgen.
   
 • Deze disclaimer valt onder de Franse wetgeving en alle betwistingen zullen worden beslecht door de bevoegde rechtbanken van Aix-en-Provence (Frankrijk).
   
 • Eventuele commentaren en suggesties in verband met de website kunnen naar communication@naos.com worden gestuurd.
   
 • NAOS France merkt op dat gegevens automatisch kunnen worden verwerkt om in te gaan op uw vraag. Uw persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld met de bedrijven van de NAOS-groep en de betreffende afdelingen voor de hierboven omschreven doeleinden. Uw gegevens worden bewaard gedurende 3 jaar vanaf de datum waarop ze werden verzameld of uw laatste contact. Conform de vigerende wetgeving hebt u het recht om uw gegevens op te vragen, te corrigeren, te wissen, het gebruik ervan te beperken en te betwisten. U kan deze rechten uitoefenen of meer informatie vragen door een e-mail te sturen naar communication@naos.com of te schrijven naar: 355 rue Pierre-Simon Laplace – 13290 Aix-en-Provence – FRANCE